Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

252/2004 Sb.

 

   VYHLÁŠKA

 

   ze dne 22. dubna 2004,

 

   kterou  se  stanoví  hygienické  požadavky  na  pitnou  a teplou vodu a

   četnost a rozsah kontroly pitné vody

 

   Změna: 187/2005 Sb.

 

   Změna: 293/2006 Sb.

 

   Ministerstvo  zdravotnictví  stanoví  podle  §  108  odst.  1 zákona č.

   258/2000   Sb.,   o  ochraně  veřejného  zdraví  a  o  změně  některých

   souvisejících  zákonů,  ve  znění  zákona  č.  274/2001 Sb. a zákona č.

   274/2003  Sb.,  (dále jen "zákon") k provedení § 3 odst. 1, 3 a 5 a § 4

   odst.  1, 2, 4 a 7 zákona a podle § 19 odst. 1 písm. a), b) a f) zákona

   č.  110/1997  Sb.,  o  potravinách  a  tabákových výrobcích a o změně a

   doplnění  některých  souvisejících  zákonů, ve znění zákona č. 306/2000

   Sb.:

 

   § 1

 

   Předmět úpravy

 

   Touto  vyhláškou  se  v  souladu  s  právem  Evropských společenství^1)

   stanoví hygienické limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních,

   chemických  a  organoleptických  ukazatelů jakosti pitné vody^2) včetně

   pitné  vody balené^3) a teplé vody dodávané potrubím užitkové vody nebo

   vnitřním  vodovodem, které jsou konstrukčně propojeny směšovací baterií

   s  vodovodním potrubím pitné vody (dále jen "teplá voda"), jakož i vody

   teplé  vyráběné  z  individuálního  zdroje  pro  účely  osobní  hygieny

   zaměstnanců.  Vyhláška  dále stanoví rozsah a četnost kontroly dodržení

   jakosti pitné vody a požadavky na metody kontroly jakosti pitné vody.

 

   § 2

 

   Vymezení pojmů

 

   Pro účely této vyhlášky se rozumí

 

   a) hygienickým limitem - hodnota stanovená v přílohách č. 1, 2 a 3 nebo

   hodnota   stanovená   na   základě  zákona  orgánem  ochrany  veřejného

   zdraví,^4)

 

   b)  mezní  hodnotou  - hodnota organoleptického ukazatele jakosti pitné

   vody,  jejích  přirozených  součástí  nebo  provozních parametrů, jejíž

   překročení  obvykle  nepředstavuje  akutní  zdravotní riziko. Není-li u

   ukazatele  uvedeno  jinak, jedná se o horní hranici rozmezí přípustných

   hodnot,

 

   c)  nejvyšší  mezní  hodnotou  -  hodnota zdravotně závažného ukazatele

   jakosti  pitné vody, v důsledku jejíhož překročení je vyloučeno použití

   vody  jako  pitné,  neurčí-li orgán ochrany veřejného zdraví na základě

   zákona^4) jinak,

 

   d)  zásobovanou  oblastí  -  určené  území  více,  jednoho  nebo  části

   katastrálního  území,  ve kterém je lokalizována rozvodná síť, ve které

   pitná  voda  pochází z jednoho nebo více zdrojů a jejíž jakost je možno

   považovat  za přibližně stejnou a voda v této rozvodné síti je dodávána

   jedním  provozovatelem,^5)  popřípadě  vlastníkem vodovodu pro veřejnou

   potřebu,

 

   e)  individuálním zdrojem pitné vody - zpravidla jeden zdroj sloužící k

   zásobování  pitnou  vodou  podle  §  3  odst.  2 písm. a) zákona, např.

   studna,

 

   f)  výdejním automatem - uměle instalovaná nádrž pitné vody, která není

   přímo  napojena  na  vodovod,  ale  voda se do ní dováží nebo přivádí z

   vhodného  zdroje  vody,  přičemž  odběr pitné vody se děje automatickým

   nebo  ručním  dávkováním;  za  výdejní automat pitné vody se nepovažuje

   nápojový  výdejní  automat  a  výdejní  automat  balené  vody,  obvykle

   označovaný jako "watercooler",

 

   g)  přerušením  zásobování  vodou  -  odstávka vodovodu nebo jeho části

   spojená s vypuštěním vody z potrubí,

 

   h)  úplným rozborem - rozbor v rozsahu ukazatelů uvedených v příloze č.

   1  s  přihlédnutím  k poznámkám k těmto ukazatelům, pokud orgán ochrany

   veřejného zdraví nestanoví na základě zákona jinak,

 

   i)  kráceným  rozborem - rozbor v rozsahu ukazatelů uvedených v příloze

   č. 5 s přihlédnutím k poznámkám k těmto ukazatelům, pokud orgán ochrany

   veřejného zdraví nestanoví na základě zákona jinak.

 

   § 3

 

   Ukazatele jakosti pitné a teplé vody a jejich hygienické limity

 

   (1)  Pitná  voda  musí  mít takové fyzikálně-chemické vlastnosti, které

   nepředstavují  ohrožení  veřejného  zdraví.  Pitná  a  teplá voda nesmí

   obsahovat  mikroorganismy,  parazity  a látky jakéhokoliv druhu v počtu

   nebo  koncentraci,  které  by  mohly  ohrozit veřejné zdraví. Ukazatele

   jakosti pitné vody a jejich hygienické limity jsou uvedeny v příloze č.

   1.  Radiologické  ukazatele pitné vody a jejich limity stanoví zvláštní

   právní předpis.^6)

 

   (2)  Ukazatele  jakosti teplé vody podle § 3 odst. 3 věty první a druhé

   zákona a jejich hygienické limity jsou uvedeny v příloze č. 2.

 

   (3)  Ukazatele  jakosti  teplé vody podle § 41a odst. 1 zákona a jejich

   hygienické limity jsou uvedeny v příloze č. 3.

 

   Kontrola pitné vody

 

   § 4

 

   (1)  Minimální  roční  četnost  odběrů  a rozborů vzorků pitné vody pro

   provádění  kontroly,  zda voda má jakost pitné vody, stanoví příloha č.

   4.  Je-li  pitná  voda  dodávána  jen  po  část roku (sezonně), četnost

   rozborů  se  úměrně  krátí,  nesmí  však  být menší, než uvádí nejnižší

   kategorie  přílohy  č.  4.  Minimální rozsah kontrolních rozborů vzorků

   pitné vody stanoví příloha č. 5.

 

   (2) Mimo četnost uvedenou v odstavci 1 se odběry a rozbory vzorků pitné

   vody provádějí

 

   a) z nové části vodovodu,^7) která má být uvedena do provozu,

 

   b) v případě přerušení zásobování vodou na více než 24 hodin,

 

   c)   před   zahájením   sezonního   využívání   části   vodovodu   nebo

   individuálního zdroje pitné vody,

 

   d)  po  opravě havárie vodovodu, která by mohla ovlivnit jakost vody ve

   vodovodu.

 

   (3)  Rozbor  podle  odstavce  2  se provádí v rozsahu kráceného rozboru

   podle  přílohy  č.  5  rozšířeného  o ukazatele, jejichž obsah může být

   zvýšen vlivem uvedených změn v režimu zásobování pitnou vodou.

 

   (4) Před uvedením nového zdroje pitné vody do provozu musí být proveden

   úplný  rozbor  upravené  pitné  vody  v  rozsahu přílohy č. 5. Výsledky

   rozboru nesmějí být starší než 6 měsíců.

 

   (5)  Kontrola  vody  používané  v  dopravních prostředcích se provádí v

   rozsahu  kráceného  rozboru, popřípadě rozšířeného o ukazatele, jejichž

   hodnota  může být změněna vlivem materiálů, se kterými přichází voda do

   styku,  nebo dodatečnou úpravou vody, za podmínky, že voda je odebírána

   z vodovodu, kde kvalita vody vyhovuje požadavkům této vyhlášky.

 

   § 5

 

   (1)  Vzorky  pitné  vody  se  pro  kontrolu  odebírají  tak,  aby  byly

   reprezentativní  pro jakost pitné vody spotřebovávané během celého roku

   a  pro  celou  vodovodní  síť. Počet míst odběru musí být roven nejméně

   počtu  krácených  rozborů  podle  přílohy č. 4, u vodovodů zásobujících

   více  než  5000  obyvatel musí být počet míst odběru roven nejméně 80 %

   počtu krácených rozborů podle přílohy č. 4.

 

   (2)  Místa  odběru  vzorků  musí být volena tak, aby více než 50 % míst

   odběru nebylo trvalých, ale měnilo se každý rok. Měnící se místa odběru

   se  vybírají metodou náhodného výběru nebo jinou vhodnou metodou, která

   zaručí,  že  žádný  ze  zásobovaných objektů nebude vyloučen z možnosti

   kontroly.

 

   (3)  Odběr vzorků pitné vody se provádí v místech, kde mají být splněny

   požadavky na jakost vody (§ 8). Jedná-li se o ukazatele antimon, arsen,

   benzen,  beryllium,  bor,  bromičnany,  dusičnany,  fluoridy, chloridy,

   kyanidy,  mikrocystin LR, ozon, pesticidní látky, rtuť, selen a sírany,

   u  nichž  se  nepředpokládá,  že  by  se jejich koncentrace mohla během

   distribuce  mezi  úpravnou a místem spotřeby zvyšovat, mohou být vzorky

   pitné  vody odebírány buď na výstupu z úpravny nebo na vhodných místech

   vodovodní   sítě,   například   na  vodojemu,  pokud  tím  prokazatelně

   nevznikají změny u naměřené hodnoty daného ukazatele.

 

   § 6

 

   Četnost a rozsah rozborů u výdejních automatů

 

   (1)  Před  uvedením  do  provozu se u nového výdejního automatu provede

   úplný  rozbor  pitné  vody.  V  průběhu prvního roku provozu se provádí

   jednou  měsíčně  mikrobiologický  rozbor  v rozsahu kráceného rozboru a

   jednou  za  6  měsíců  biologický, chemický, fyzikální a organoleptický

   rozbor  v  rozsahu  kráceného  rozboru  rozšířeného  o ukazatele olovo,

   chrom,  nikl  a  zinek.  Pro  zinek se stanoví nejvyšší mezní hodnota 3

   mg/l. V případě výsledků vyhovujících hygienickým limitům během prvního

   roku  provozu  se  od  druhého  roku  provozu  provádí  jednou  za  rok

   biologický,  chemický,  fyzikální  a  organoleptický  rozbor  v rozsahu

   kráceného  rozboru  a  jednou  za 2 měsíce též mikrobiologický rozbor v

   rozsahu kráceného rozboru.

 

   (2)  Zdroj  vody,  z  něhož se voda do automatů dováží nebo přivádí, se

   kontroluje  v  četnosti  uvedené  v tabulce A přílohy č. 4 podle objemu

   vyráběné   vody,   minimálně   však  v  rozsahu  12  krácených  rozborů

   rozšířených o ukazatel enterokoky, a 2 úplných rozborů za rok.

 

   § 7

 

   Požadavky na odběr vzorků a metody rozboru

 

   (1)  Nestanoví-li  tato  vyhláška jinak, postupuje se při odběru vzorku

   pitné  nebo  teplé  vody  podle  metod obsažených v českých technických

   normách.^8)

 

   (2)  Pro rozbor vzorku mikrobiologických a biologických ukazatelů pitné

   a  teplé vody uvedené v oddílu A příloh č. 1 až 3 jsou stanoveny metody

   uvedené  v  oddílu  A  přílohy č. 6. Pro stanovení hodnot fyzikálních a

   chemických  ukazatelů pitné a teplé vody uvedených v oddílu B příloh č.

   1  až 3 je možné použít jakékoliv analytické metody splňující požadavky

   stanovené v oddílu B přílohy č. 6.

 

   § 8

 

   Místa splnění požadavků na jakost pitné a teplé vody

 

   (1) Hygienické limity ukazatelů jakosti pitné vody musí být dodrženy

 

   a)  u  pitné  vody,  která  je dodávána z rozvodné sítě, v místě uvnitř

   budovy  nebo  na  pozemku,  kde pitná voda vytéká z kohoutků určených k

   odběru pro lidskou spotřebu,

 

   b)  u  pitné  vody,  která  je  dodávána ze studní, uměle instalovaných

   nádrží  nebo  cisteren,  v  místě  jejího výtoku ze studny, nádrže nebo

   cisterny,

 

   c)  u  balené pitné vody^3) stáčené do lahví nebo kontejnerů určených k

   prodeji  nebo  k  náhradnímu zásobování v místě stáčení vody. Dále musí

   být  hygienické  limity  dodrženy  po  dobu  minimální  trvanlivosti do

   otevření  originálního  obalu s výjimkou ukazatelů počty kolonií při 22

   st.C  a  36  st.C,  pro které platí mezní hodnoty 500 kolonií tvořících

   jednotku/ml  (dále jen "KTJ/ml") pro ukazatel počty kolonií při 22 st.C

   a 100 KTJ/ml pro ukazatel počty kolonií při 36 st.C,

 

   d)  u  pitné  vody,  která  se používá v potravinářském zařízení,^9) na

   místě jejího použití.

 

   (2)  Hygienické  limity ukazatelů teplé vody musí být dodrženy na všech

   místech uvnitř stavby nebo na pozemku, kde teplá voda vytéká z kohoutku

   nebo ze sprchy.

 

   § 9

 

   Opakované rozbory

 

   (1)  Je-li výsledek stanovení hodnot chemických a fyzikálních ukazatelů

   s  mezní  hodnotou  a  nejvyšší mezní hodnotou nebo mikrobiologických a

   biologických  ukazatelů  s  mezní  hodnotou vyšší než hygienický limit,

   odběr  vzorku  vody  a  stanovení  hodnot  ukazatelů,  u  nichž došlo k

   překročení  limitu,  se  neprodleně  opakuje  pro  potvrzení nedodržení

   hygienických   limitů,  popřípadě  pro  ověření  účinnosti  provedených

   nápravných opatření. V případě nevýznamného překročení limitních hodnot

   nápravná  opatření  podle  §  4  odst.  5  zákona  mohou  být prováděna

   nejpozději po potvrzení nedodržení hygienických limitů.

 

   (2)  Je-li  výsledek  stanovení hodnot mikrobiologických a biologických

   ukazatelů  s  nejvyšší  mezní hodnotou vyšší než hygienický limit, jsou

   neprodleně  činěna  nápravná  opatření podle § 4 odst. 5 zákona a odběr

   vzorku  vody  a  stanovení hodnot ukazatelů, u nichž došlo k překročení

   hygienického  limitu,  se  opakuje  pro potvrzení účinnosti provedených

   nápravných opatření.

 

   § 10

 

   Náležitosti žádostí, návrhů a oznámení

 

   (1) Žádost podle § 3 odst. 4 a 5 zákona obsahuje

 

   a)  identifikační  číslo,  bylo-li přiděleno, název nebo obchodní firmu

   objednatele  kontroly  vody,  adresu  jejího sídla, jde-li o právnickou

   osobu,  nebo  identifikační  číslo, bylo-li přiděleno, jméno, příjmení,

   adresu  místa  podnikání,  jde-li  o  fyzickou  osobu podnikající, nebo

   jméno,   příjmení,   adresu   bydliště,   jde-li   o   fyzickou   osobu

   nepodnikající,

 

   b)  ukazatel,  kterého  se nedodržení hygienického limitu týká, všechny

   výsledky kontroly tohoto ukazatele za předchozí, nejméně roční období a

   navrhovanou maximální hodnotu,

 

   c)  důvody nedodržení hygienického limitu a návrh nezbytných nápravných

   opatření  včetně  časového  rozvrhu  prací,  odhadu  nákladů a kontroly

   účinnosti navrhovaných opatření,

 

   d)   zásobovanou   oblast,   množství   dodávané  vody  za  den,  počet

   zásobovaných  obyvatel  a  informaci  o  tom,  zda se návrh k datu jeho

   podání  týká  i  podniků  v  oboru  výroby  a  oběhu potravin, pokud má

   navrhovatel informaci o jejich existenci,

 

   e) odůvodnění a návrh lhůty pro odstranění závady,

 

   f)  hodnocení zdravotních rizik vyplývajících z nedodržení hygienického

   limitu pro zásobované obyvatelstvo a

 

   g) vhodné schéma kontroly jakosti pitné vody, podle potřeby se zvýšenou

   četností.

 

   (2) Návrh podle § 4 odst. 4 zákona obsahuje

 

   a)  identifikační  číslo,  bylo-li přiděleno, název nebo obchodní firmu

   objednatele  kontroly  vody,  adresu  jejího sídla, jde-li o právnickou

   osobu,  nebo  identifikační  číslo, bylo-li přiděleno, jméno, příjmení,

   adresu  místa  podnikání,  jde-li  o  fyzickou  osobu podnikající, nebo

   jméno,   příjmení,   adresu   bydliště,   jde-li   o   fyzickou   osobu

   nepodnikající,

 

   b) návrh úpravy rozsahu a četnosti kontroly pitné vody s odůvodněním,

 

   c)   zásobovanou   oblast,   množství   dodávané  vody  za  den,  počet

   zásobovaných obyvatel a

 

   d)  v  případě  návrhu  na snížení rozsahu a četnosti kontroly průkaz o

   stálé  jakosti  a  vyhovujících hodnotách předmětných ukazatelů jakosti

   pitné  vody  a  jejího  zdroje  podle § 11 a výsledky kontrol za období

   posledních  2  let.  V případě, že u menších vodovodů a studní je počet

   rozborů  za toto období nižší než šest, vedle výsledků posledních 2 let

   i výsledky let předchozích tak, aby byla doložena řada šesti výsledků.

 

   (3) Oznámení podle § 4 odst. 6 zákona obsahuje

 

   a)  identifikační  číslo,  bylo-li přiděleno, název nebo obchodní firmu

   objednatele  kontroly  vody,  adresu  jejího sídla, jde-li o právnickou

   osobu,  nebo  identifikační  číslo, bylo-li přiděleno, jméno, příjmení,

   adresu  místa  podnikání,  jde-li  o  fyzickou  osobu podnikající, nebo

   jméno,   příjmení,   adresu   bydliště,   jde-li   o   fyzickou   osobu

   nepodnikající,

 

   b)   zásobovanou   oblast,   množství   dodávané  vody  za  den,  počet

   zásobovaných  obyvatel,  odběrové  místo,  na  kterém  byla  látka nebo

   součást zjištěna,

 

   c)  uvedení látky nebo součásti, jichž se oznámení týká, výsledky všech

   provedených rozborů,

 

   d) původ látky nebo součásti, pokud je znám, a

 

   e) plán nápravných opatření.

 

   § 11

 

   (1)  Pro  snížení  četnosti  kontroly  podle  §  4 odst. 4 zákona se za

   vyhovující   výsledky   fyzikálních,   chemických   a  organoleptických

   ukazatelů  ve  smyslu  § 10 odst. 2 písm. d) považují stálé hodnoty bez

   abnormálních  změn  s  nálezy  nižšími než 50 % hygienického limitu. To

   neplatí,  jde-li  o  ukazatele  barva,  konduktivita a pH, kde musí být

   hodnoty  stálé  (u  pH  v rozmezí 1 jednotky), a ukazatele chuť a pach,

   které  musí být vždy pro spotřebitele přijatelné a ukazatele fluoridy a

   sírany,  u kterých se za vyhovující výsledky považují stálé hodnoty bez

   abnormálních  změn  s  nálezy  nižšími  než 75 % hygienického limitu. V

   případě  mikrobiologických  a  biologických  ukazatelů se za vyhovující

   výsledky  u  počtu  kolonií  při  22  st.C, počtu kolonií při 36 st.C a

   mikroskopického  obrazu  považují  stálé  hodnoty bez abnormálních změn

   nepřevyšující  hygienický  limit.  U  ukazatele  koliformní bakterie se

   připouští  nejméně  95 % výsledků s nulovými hodnotami a ve zbývajících

   případech nejvyšší hodnota 5 KTJ/100 ml, v případě předložení řady méně

   než  20  výsledků  je  přípustný pouze 1 výsledek s nenulovou hodnotou,

   která nepřesáhne 5 KTJ/100 ml.

 

   (2)  Při  stanovení  nižšího počtu vzorků pro vybrané ukazatele úplného

   rozboru   se   za   vyhovující  výsledky  považují  stálé  hodnoty  bez

   abnormálních  změn  s  nálezy  nižšími  než  50 % hygienického limitu u

   ukazatelů  s  mezní  hodnotou, a s nálezy nižšími než 30 % hygienického

   limitu u ukazatelů s nejvyšší mezní hodnotou.

 

   Přechodná a závěrečná ustanovení

 

   § 12

 

   (1)  Ode  dne  nabytí  účinnosti vyhlášky do 31. prosince 2007 musí být

   místa  odběru  vzorků  volena tak, aby více než 25 % míst odběru nebylo

   trvalých,  ale  měnilo se každý rok. Měnící se místa odběru se vybírají

   metodou  náhodného výběru nebo jinou vhodnou metodou, která zajistí, že

   žádný ze zásobovaných objektů nebude vyloučen z možnosti kontroly.

 

   (2)  Pro ukazatel "bromičnany" platí hygienický limit 25 mg/l (nejvyšší

   mezní  hodnota)  do  24. prosince 2008, pro ukazatel "chloritany" platí

   hygienický limit 400 mikrog/l (mezní hodnota) do 24. prosince 2006, pro

   ukazatel  "olovo"  platí  hygienický  limit 25 mikrog/l (nejvyšší mezní

   hodnota)  do  24.  prosince 2013. Pro balenou pitnou vodu a pitnou vodu

   dodávanou  z  výdejních  automatů  platí  hygienické  limity  uvedené v

   příloze č. 1 od nabytí účinnosti vyhlášky.

 

   § 13

 

   Zrušuje  se  vyhláška  č.  376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na

   pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly.

 

   § 14

 

   Účinnost

 

   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2004.

 

   Ministr:

 

   MUDr. Kubinyi, Ph.D. v. r.

 

   Příl.1

 

   Mikrobiologické,   biologické,  fyzikální,  chemické  a  organoleptické

   ukazatele pitné vody a jejich hygienické limity

 

   A. Mikrobiologické a biologické ukazatele

----------------------------------------------------------------------------------

č.   ukazatel                      jednotka    limit       typ         Vysvětlivky

                                                           limitu

----------------------------------------------------------------------------------

 1   Clostridium perfringens       KTJ/100 ml  0           MH          1

----------------------------------------------------------------------------------

 2   enterokoky                    KTJ/100 ml  0           NMH

                                   -----------------------------------------------

                                   KTJ/250 ml  0           NMH         2

----------------------------------------------------------------------------------

 3   Escherichia coli              KTJ/100 ml  0           NMH

                                   -----------------------------------------------

                                   KTJ/250 ml  0           NMH         2

----------------------------------------------------------------------------------

 4   koliformní bakterie           KTJ/100 ml  0           MH

----------------------------------------------------------------------------------

 

 5   mikroskopický obraz -         %           10          MH          3

     abioseston

 

----------------------------------------------------------------------------------

 6   mikroskopický obraz -         jedinci/ml  50          MH          3,4

     počet organismů

----------------------------------------------------------------------------------

 

 7   mikroskopický obraz -         jedinci/ml  0           MH          3, 4, 5

     živé organismy

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

 8   počty kolonií při 22 st.C     KTJ/ml      200         MH          6

                                   -----------------------------------------------

                                   KTJ/ml      100         NMH         2

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

 9   počty kolonií při 36 st.C     KTJ/ml      20          MH          7

                                   -----------------------------------------------

                                   KTJ/ml      20          NMH         2

 

----------------------------------------------------------------------------------

10   Pseudomonas aeruginosa        KTJ/250 ml  0           NMH         2

----------------------------------------------------------------------------------

 

   B. Fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele

----------------------------------------------------------------------------------

č.   ukazatel                symbol      jednotka    limit       typ   vysvětlivky

                                                                 limitu

----------------------------------------------------------------------------------

11   1,2-dichlorethan                    mikrog/l    3,0         NMH

----------------------------------------------------------------------------------

12   akrylamid                           mikrog/l    0,1         NMH   8

----------------------------------------------------------------------------------

13   amonné ionty            NH4+        mg/l        0,50        MH

----------------------------------------------------------------------------------

14   antimon                 Sb          mikrog/l    5,0         NMH

----------------------------------------------------------------------------------

15   arsen                   As          mikrog/l    10          NMH

----------------------------------------------------------------------------------

16   barva                               mg/l Pt     20          MH

----------------------------------------------------------------------------------

17   benzen                              mikrog/l    1,0         NMH   9

---------------------------------------------------------------------------------

18   benzo[a]pyren           BaP         mikrog/l    0,010       NMH

----------------------------------------------------------------------------------

19   beryllium               Be          mikrog/l    2,0         NMH   10

----------------------------------------------------------------------------------

20   bor                     B           mg/l        1,0         NMH

----------------------------------------------------------------------------------

 

21   bromičnany              BrO3     mikrog/l       10          NMH   11, 35

 

----------------------------------------------------------------------------------

22   celkový organický uhlík TOC         mg/l        5,0         MH    12

----------------------------------------------------------------------------------

23   dusičnany               NO3-        mg/l        50          NMH   13

----------------------------------------------------------------------------------

24   dusitany                NO2         mg/l        0,50        NMH   13

----------------------------------------------------------------------------------

25   epichlorhydrin                      mikrog/l    0,10        NMH   8

----------------------------------------------------------------------------------

26   fluoridy                F-          mg/l        1,5         NMH

----------------------------------------------------------------------------------

27   hliník                  Al          mg/l        0,20        MH

----------------------------------------------------------------------------------

28   hořčík                  Mg          mg/l        10          MH    14

                                                     -----------------------------

                                                     20 - 30     MH    14

----------------------------------------------------------------------------------

29   chemická spotřeba       CHSK-Mn     mg/l        3,0         MH    16

     kyslíku (manganistanem)

----------------------------------------------------------------------------------

30   chlor volný                         mg/l        0,30        MH    17

----------------------------------------------------------------------------------

31   chlorethen                          mikrog/l    0,50        NMH   8

     (vinylchlorid)

----------------------------------------------------------------------------------

32   chloridy                Cl-         mg/l        100         MH    18, 19

----------------------------------------------------------------------------------

33   chloritany              ClO2-       mikrog/l    200         MH    11, 17, 35

----------------------------------------------------------------------------------

34   chrom                   Cr          mikrog/l    50          NMH

----------------------------------------------------------------------------------

35   chuť                                            přijatelná  MH    20

                                                     pro

                                                     odběratele

----------------------------------------------------------------------------------

36   kadmium                 Cd          mikrog/l    5,0         NMH

----------------------------------------------------------------------------------

37   konduktivita            k           mS/m        125         MH    19, 21

----------------------------------------------------------------------------------

38   kyanidy celkové         CN-         mg/l        0,050       NMH

----------------------------------------------------------------------------------

39   mangan                  Mn          mg/l        0,050       MH    22

----------------------------------------------------------------------------------

40   měď                     Cu          mikrog/l    1000        NMH   23

----------------------------------------------------------------------------------

41   microcystin-LR                      mikrog/l    1           NMH   24

----------------------------------------------------------------------------------

42   nikl                    Ni          mikrog/l    20          NMH   25

----------------------------------------------------------------------------------

43   olovo                   Pb          mikrog/l    10          NMH   25, 35

----------------------------------------------------------------------------------

44   ozon                    O3          mikrog/l            50          MH    17

----------------------------------------------------------------------------------

45   pach                                            přijatelný  MH    20

                                                     pro

                                                     odběratele

----------------------------------------------------------------------------------

46   pesticidní látky                    mikrog/l    0,10        NMH   26

----------------------------------------------------------------------------------

47   pesticidní látky                    mikrog/l    0,50        NMH   27

     celkem

----------------------------------------------------------------------------------

48   pH                      pH                      6,5 - 9,5   MH    19, 29

----------------------------------------------------------------------------------

49   polycyklické            PAU         mikrog/l    0,10        NMH   28

     aromatické uhlovodíky

----------------------------------------------------------------------------------

50   rtuť                    Hg          mikrog/l    1,0         NMH

----------------------------------------------------------------------------------

51   selen                   Se          mikrog/l    10          NMH

----------------------------------------------------------------------------------

52   sírany                  SO42-      mg/l        250         MH    19

----------------------------------------------------------------------------------

53   sodík                   Na          mg/l        200         MH

----------------------------------------------------------------------------------

54   stříbro                 Ag          mikrog/l    50          NMH   30

----------------------------------------------------------------------------------

55   tetrachlorethen         PCE         mikrog/l    10          NMH   31

----------------------------------------------------------------------------------

56   trihalomethany          THM         mikrog/l    100         NMH   32

----------------------------------------------------------------------------------

57   trichlorethen           TCE         mikrog/l    10          NMH   31

----------------------------------------------------------------------------------

58   trichlormethan                      mikrog/l    30          MH

     (chloroform)

----------------------------------------------------------------------------------

59   vápník                  Ca          mg/l        30          MH    14

                                                     -----------------------------

                                                     40 - 80     DH    15

----------------------------------------------------------------------------------

60   vápník a hořčík         Ca + Mg     mmol/l      2 - 3,5     DH    15

----------------------------------------------------------------------------------

61   zákal                               ZF(t,n)     5           MH    33

----------------------------------------------------------------------------------

62   železo                  Fe          mg/l        0,20        MH    34

----------------------------------------------------------------------------------

 

   Použité zkratky:

 

   KTJ - kolonie tvořící jednotka

 

   NMH - nejvyšší mezní hodnota

 

   MH - mezní hodnota

 

   DH  -  doporučená hodnota (§ 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění

   zákona č. 274/203 Sb.)

 

   Vysvětlivky k tabulkám:

 

   1. Stanovuje se u pitných vod upravovaných přímo z povrchových vod nebo

   u  podzemních  vod  ovlivněných  povrchovými  vodami.  Tam, kde hodnota

   tohoto  ukazatele  není dodržena, musí se prozkoumat daný vodní zdroj a

   technologii úpravy, aby se zjistilo, zda lidské zdraví není potenciálně

   ohroženo  přítomností patogenních mikroorganismů, např. kryptosporidií.

   Postup  odpovědné  osoby stanoví § 4 odst. 5 zákona č. 258/2000 Sb., ve

   znění zákona č. 274/2003 Sb.

 

   2. Platí pouze pro balenou pitnou vodu.

 

   3.  Nedílnou  součástí  výsledku zkoušky jsou i další informace získané

   při   mikroskopickém   rozboru,  které  mohou  přispět  k  interpretaci

   výsledků.  Tento  slovní  popis  obsahuje  zejména  složení  přítomného

   abiosestonu  (případně  jeho  možný  původ), bližší zařazení přítomných

   organismů  a jejich možný původ (surová voda, pomnožení v síti), jejich

   příslušnost  k  obtížně odstranitelným skupinám apod. V případě výskytu

   živých  organismů  u vod zabezpečených dezinfekcí je vždy nutné udat, o

   jaké  organismy  se  jednalo. U podzemních vod se zaznamenává především

   přítomnost   organismů   vázaných   na   povrchové   vody  a  organismů

   indikujících  zhoršenou jakost vody. Podzemní voda s výskytem organismů

   vázaných  na  povrchové  vody  musí  být  považována  za  vodu podzemní

   ovlivněnou vodou povrchovou (viz vysvětlivka 1).

 

   4.  Organismy  zahrnovanými  pod  tento  ukazatel se pro účely vyhlášky

   rozumí   sinice   a   všechny   eukaryontní  organismy  (řasy,  prvoci,

   mikromycéty, vířníci, hlístice apod.). Bakterie (s výjimkou sinic) jsou

   uvedeny  jen  ve  slovním  popisu, ale nepočítají se do celkového počtu

   organismů. Mikroskopický nález masového výskytu organotrofních bakterií

   (více  než  100  jedinců/ml)  je  třeba  posuzovat  jako  překročení MH

   ukazatelů  č.  6,  popřípadě  č.  7.  Produkty  metabolismu  železitých

   bakterií řadíme k abiosestonu.

 

   5.  Mezní  hodnota  platí  pouze  u  vod zabezpečených dezinfekcí. Živé

   organismy   obsahující  chlorofyl  se  odliší  pomocí  autofluorescence

   chlorofylu.  Ostatní, pokud je to možné, podle dalších znaků (například

   pohyb, stav protoplastu).

 

   6.  Bez  abnormálních změn. Pro náhradní zásobování; pro vodu dodávanou

   ve  vzdušných, vodních a pozemních dopravních prostředcích a pro vodu z

   malých  nedezinfikovaných  zdrojů,  produkujících méně než 5 m3 za den,

   platí mezní hodnota 500 KTJ/ml.

 

   7.  Bez  abnormálních změn. Pro náhradní zásobování; pro vodu dodávanou

   ve  vzdušných, vodních a pozemních dopravních prostředcích a pro vodu z

   malých  nedezinfikovaných  zdrojů,  produkujících méně než 5 m3 za den,

   platí mezní hodnota 100 KTJ/ml.

 

   8. Hodnota platí pro zbytkovou koncentraci monomeru (látky), vypočtenou

   podle  údajů  o  obsahu  a  možném  uvolňování  z  materiálů  (např.  z

   rozvodného potrubí) a předmětů sloužících k úpravě, výrobě a distribuci

   pitné  vody, které jsou ve styku s pitnou vodou. Stanovení v pitné vodě

   se  provede  jen  v  případě, kdy není možné výpočet provést a látka se

   vzhledem  k  použitým  materiálům  může  ve  vodě vyskytovat. Stanovení

   chlorethenu (vinylchloridu) se však provede rovněž u nových zdrojů před

   jejich uvedením do provozu.

 

   9.   Při  stanovení  benzenu  je  nutné  sledovat,  není-li  indikována

   přítomnost    dalších   aromatických   uhlovodíků   (toluenu,   xylenů,

   ethylbenzenu).  O  nálezu  těchto  látek  nad  mez  stanovení informuje

   laboratoř  objednatele  rozboru. V případě kvantitativního stanovení se

   uvedou nálezy stanovených látek do protokolu o zkoušce.

 

   10.  Stanovuje  se  vždy  u  nového  zdroje  a  dále tam, kde nálezy Be

   přesahují 25 % limitní hodnoty.

 

   11.  Tam,  kde je to možné bez snížení účinnosti dezinfekce, by se mělo

   usilovat o dosažení co nejnižší hodnoty.

 

   12.  Bez  abnormálních  změn:  Nemusí se stanovovat u zdrojů dávajících

   méně než 10 000 m3 vody denně.

 

   13.  Musí  být  dodržena  podmínka, aby součet poměrů zjištěného obsahu

   dusičnanů  v  mg/l  děleného  50  a  zjištěného  obsahu dusitanů v mg/l

   děleného 3 byl menší nebo rovný 1. Součet poměrů odpovídá svým významem

   nejvyšší  mezní  hodnotě.  Obsah  dusitanů  v  pitné  vodě na výstupu z

   úpravny musí být nižší než 0,1 mg/l

 

   14.  Mezní  hodnota  představuje minimum a platí pro vody, u kterých je

   při  úpravě uměle snižován obsah vápníku nebo hořčíku. Pro všechny vody

   platí,  že  tam,  kde  je  to  možné,  by  se  mělo usilovat o dosažení

   doporučené hodnoty.

 

   15.  Doporučená  hodnota  jako  optimální  koncentrace  je  stanovena z

   hlediska zdravotního, nikoliv technického.

 

   16.  Bez  abnormálních  změn.  Není nutno stanovovat, pokud je stanoven

   obsah TOC (celkový organický uhlík).

 

   17.  Obsah  volného  chloru,  chloritanů  či ozonu se stanovuje pouze v

   případě  použití  chloru  nebo  prostředků  obsahujících  chlor,  oxidu

   chloričitého  nebo  ozonu  při  úpravě  vody.  Za  úpravu se považuje i

   dezinfekce  vody. V případě využití vázaného aktivního chloru (např. ve

   formě chloraminů) pro dezinfekci, platí pro celkový aktivní chlor mezní

   hodnota 0,4 mg/l.

 

   18.  V případech, kdy vyšší hodnoty chloridů jsou způsobeny geologickým

   prostředím, se hodnoty až do 250 mg/l považují za vyhovující požadavkům

   této  vyhlášky.  Pro  balené  pitné  vody  uměle doplňované minerálními

   látkami platí mezní hodnota 250 mg/l.

 

   19.  Voda  by  neměla  působit  agresivně  vůči  materiálům  rozvodného

   systému,  včetně  domovních  instalací. Posouzení agresivity se provádí

   podle TNV 75 7121 Požadavky na jakost vody dopravované potrubím.

 

   20.  V  případě  pochybností se za přijatelné považují stupně 1 a 2 při

   stanovení podle ČSN EN 1622 Jakost vod. Stanovení prahového čísla pachu

   (TON) a prahového čísla chuti (TFN).

 

   21. Měřeno při 25 st. C.

 

   22.  V  případech, kdy vyšší hodnoty manganu ve zdroji surové vody jsou

   způsobeny  geologickým  prostředím,  se hodnoty manganu až do 0,20 mg/l

   považují  za  vyhovující  požadavkům  této  vyhlášky za předpokladu, že

   nedochází k nežádoucímu ovlivnění organoleptických vlastností vody.

 

   23.  Limitní  hodnota je stanovena na základě toxického působení mědi a

   platí  pro vzorek pitné vody odebraný odpovídající metodou vzorkování z

   kohoutku  tak, aby vzorek byl reprezentativní pro průměrné jednotýdenní

   množství  požité  spotřebiteli. Při koncentracích nad 100 mikrog/l může

   docházet  ke  změnám  organoleptických  vlastností  vody.  Pro kontrolu

   jakosti  pitné  vody  podle  § 4 se použije metoda náhodného vzorkování

   během  pracovního  dne,  která  spočívá v odběru prvních 1000 ml vody z

   kohoutku  (bez očištění kohoutku a bez předchozího odpouštění vody nebo

   odběru  vzorků  vody  na  stanovení  jiných ukazatelů) odebraných během

   normální  pracovní doby vzorkaře (obvykle 8.00 - 16.00 hod.). Zjistí-li

   se  při  tomto  odběru  překročení  limitní  hodnoty  a  je-li  nepřímo

   prokázáno,  že  se  jedná o zhoršení vlivem vnitřního vodovodu, zajistí

   vlastník  objektu  účelové vzorkování pro zjištění průměrné koncentrace

   látky požité spotřebiteli během jednoho týdne.

 

   24.  Stanovuje  se u pitné vody upravené z povrchové vody v období, kdy

   lze očekávat zvýšený výskyt sinic. Četnost stanovení může orgán ochrany

   veřejného  zdraví  omezit  nebo  od  stanovení  tohoto  ukazatele zcela

   upustit  tam,  kde  osoba  podle  § 3 odst. 2 zákona do provozního řádu

   podle  §  4  odst.  3  zákona  uvede vhodný postup zaručující, že možný

   výskyt  cyanotoxinů v pitné vodě bude podchycen a následně budou činěna

   včasná  a  účinná opatření, která zabrání ohrožení veřejného zdraví. Za

   vhodný  postup  k  podchycení  cyanotoxinů  se považuje např. sledování

   sinic  ve  vodárenském  zdroji  pomocí vhodných metod, použití vhodného

   biotestu   ke  zjištění,  zda  přítomné  sinice  obsahují  cyanotoxiny,

   případně  stanovení toxinů přímo v biomase sinic nebo v surové vodě. Za

   účinná  opatření  se  považují např. změna odběrového horizontu s nižší

   koncentrací  sinic, použití vodárenské technologie prokazatelně vedoucí

   k  odstranění  cyanotoxinů  z  upravované  vody  nebo dočasné odstavení

   vodárenského zdroje.

 

   25.  Limitní  hodnota platí pro vzorek pitné vody odebraný odpovídající

   metodou  vzorkování  z kohoutku tak, aby vzorek byl reprezentativní pro

   průměrné   jednotýdenní  množství  požité  spotřebiteli.  Pro  kontrolu

   jakosti  pitné  vody  podle  § 4 se použije metoda náhodného vzorkování

   během  pracovního  dne,  která  spočívá v odběru prvních 1000 ml vody z

   kohoutku  (bez očištění kohoutku a bez předchozího odpouštění vody nebo

   odběru  vzorků  vody  na  stanovení  jiných ukazatelů) odebraných během

   normální  pracovní doby vzorkaře (obvykle 8.00 - 16.00 hod.). Zjistí-li

   se  při  tomto  odběru  překročení  limitní  hodnoty  a  je-li  nepřímo

   prokázáno,  že  se  jedná o zhoršení vlivem vnitřního vodovodu, zajistí

   vlastník  objektu  účelové vzorkování pro zjištění průměrné koncentrace

   látky požité spotřebiteli během jednoho týdne.

 

   26.  Pesticidy  se  rozumí organické insekticidy, herbicidy, fungicidy,

   nematocidy,   akaricidy,  algicidy,  rodenticidy,  slimicidy,  příbuzné

   produkty  (např.  regulátory růstu) a jejich metabolity, rozkladné nebo

   reakční produkty. Limitní hodnota platí pro každý jednotlivý pesticid s

   výjimkou aldrinu, dieldrinu, heptachloru a heptachlorepoxidu, kde platí

   limitní   hodnota   0,03  mikrog/l.  Stanovují  se  pouze  pesticidy  s

   pravděpodobným výskytem v daném zdroji. Stanovené pesticidní látky musí

   být  v  rozboru  specifikovány. Pokud pesticidy nejsou součástí úplného

   rozboru,  musí  osoba  uvedená  v  §  3  odst.  2  zákona doložit, proč

   nepředpokládá výskyt pesticidů ve zdroji.

 

   27.  Limitní  hodnota  se vztahuje na součet jednotlivých stanovených a

   kvantitativně  zjištěných  pesticidních  látek.  Není-li látka zjištěna

   kvantitativně, k součtu se přičítá nula.

 

   28.  Limitní  hodnot  se  vztahuje  na součet kvantitativně stanovených

   následujících       specifických       látek:      benzo[b]fluoranthen,

   benzo[k]fluoranthen,  benzo[ghi]perylen, indeno[1,2,3-cd]pyren. Není-li

   látka  zjištěna  kvantitativně,  k  součtu  se  přičítá  nula.  Jsou-li

   stanoveny  další  látky  typu polyaromatických uhlovodíků, nelze jejich

   hodnotu zahrnout do ukazatele PAU. S výjimkou benzo[a]pyrenu, pro který

   je  stanovena  limitní  hodnota  (ukazatel  č. 18), se v případě jejich

   nálezu nad mezí detekce postupuje podle § 4 odst. 6 zákona.

 

   29.  Pro  balené pitné vody nesycené oxidem uhličitým a pro pitnou vodu

   dopravovanou  kontejnery  lze  připustit hodnotu pH od 4,5; pro balenou

   pitnou  vodu,  která  je  přírodně  bohatá  nebo uměle obohacena oxidem

   uhličitým, může být minimální hodnota i nižší. U vod s přirozeně nižším

   pH  se  hodnoty  pH  6,0  až  6,5  považují za splňující požadavky této

   vyhlášky  za  předpokladu,  že  voda nepůsobí agresivně vůči materiálům

   rozvodného systému, včetně vnitřního vodovodu.

 

   30.  Týká  se  vod  dezinfikovaných  solemi  stříbra a vod upravovaných

   zařízením obsahujícím stříbro.

 

   31.   Součet   koncentrací   tetrachlorethenu  a  trichlorethenu  nesmí

   překročit 10 mikrog/l.

 

   32.  Limitní  hodnot  se  vztahuje  na  součet kvantitativně zjištěných

   koncentrací trichlormethanu (chloroformu), tribrommethanu (bromoformu),

   dibromchlormethanu   a   bromdichlormethanu.   Není-li  látka  zjištěna

   kvantitativně,  k  součtu  se  přičítá  nula.  Tam, kde je to možné bez

   snížení  účinnosti  dezinfekce,  by  se  mělo  usilovat  o  dosažení co

   nejnižší hodnoty.

 

   33.  V  případech  úpravy  povrchové vody by voda vycházející z úpravny

   neměla překročit hodnotu 1,0 ZF. Jednotka se uvádí podle použité metody

   stanovení:  ZF(t)  nebo  ZF(n),  kde  t  znamená  turbidimetrickou  a n

   nefelometrickou metodu.

 

   34. V případech, kdy vyšší hodnoty železa ve zdroji surové hodnoty jsou

   způsobeny  geologickým  prostředím,  se  hodnoty železa až do 0,50 mg/l

   považují  za  vyhovující  požadavkům  této  vyhlášky za předpokladu, že

   nedochází k nežádoucímu ovlivnění organoleptických vlastností vody.

 

   35. Platnost hygienického limitu po datu uvedeném v § 12.

 

   Příl.2

 

   Mikrobiologické,   biologické,  fyzikální,  chemické  a  organoleptické

   ukazatele  teplé  vody  podle  §  3  odst. 3 zákona a jejich hygienické

   limity

 

+---+----------------------------+------------+--------------+---------------------------+------------------+----------------+

|č. |   ukazatel                 |  symbol    |  jednotka    |           limit         |    typ limitu    |  vysvětlivky   |

|   |                            |            |              +-------------+-------------+                  |                |

|   |                            |            |              | teplá voda  |  teplá voda |                  |                |

|   |                            |            |              | vyrobená z  |  vyrobená z |                  |                |

                                                             | pitné vody  |jiné vody než|                  |                |

|   |                            |            |              |             | z pitné vody|                  |                |

+---+----------------------------+------------+--------------+-------------+-------------+------------------+----------------+

|1  |   Legionella pneumophila   |            |  KTJ/100 ml  |    100      | 100     |         MH       |      1,2       |

+---+----------------------------+------------+--------------+-------------+-------------+------------------+----------------+

|2  |   Legionella pneumophila   |            |  KTJ/100 ml  |     0       |  0      |        NMH       |      1,3       |

+---+----------------------------+------------+--------------+-------------+-------------+------------------+----------------+

|3  |   počty kolonií při 36 st.C|            |  KTJ/ml      |    200      | 200     |         MH       |       1        |

+---+----------------------------+------------+--------------+-------------+-------------+------------------+----------------+

|4  |   Escherichia coli         |            |  KTJ/100 ml  |     -       |  0      |        NMH       |       1        |

+---+----------------------------+------------+--------------+-------------+-------------+------------------+----------------+

|5  |   Pseudomonas aeruginosa   |            |  KTJ/100 ml  |     -       |  0      |         MH       |       1        |

+---+----------------------------+------------+--------------+-------------+-------------+------------------+----------------+

|6  |   atypická mykobakteria    |            |  KTJ/1000 ml |     -       | 100     |         MH       |      1,4       |

+---+----------------------------+------------+--------------+-------------+-------------+------------------+----------------+

|7  |   barva                    |            |  mg/l Pt     |     20      |  -      |         MH       |       1        |

+---+----------------------------+------------+--------------+-------------+-------------+------------------+----------------+

|8  |   celkový organický uhlík  |   TOC      |    mg/l      |    5,0      | 5,0     |         MH       |      1,5       |

+---+----------------------------+------------+--------------+-------------+-------------+------------------+----------------+

|9  |   chemická spotřeba kyslíku|  CHSK-Mn   |    mg/l      |    3,0      | 5,0     |         MH       |      1,6       |

|   |   (manganistanem)          |            |              |             |         |                  |                |

+---+----------------------------+------------+--------------+-------------+-------------+------------------+----------------+

|10 |   chlor volný              |            |    mg/l      |    1,0      | 1,0     |         MH       |      1,7       |

+---+----------------------------+------------+--------------+-------------+-------------+------------------+----------------+

|11 |   fosforečnany             |            |    mg/l      |    3,5      | 3,5     |         MH       |      1,8       |

+---+----------------------------+------------+--------------+-------------+-------------+------------------+----------------+

|12 |   oxid chloričitý          |            |    mg/l      |    0,8      | 0,8     |         MH       |      1,7       |

+---+----------------------------+------------+--------------+-------------+-------------+------------------+----------------+

|13 |   pach                     |                    |              | přijatelný  |  přijatelný |         MH       |      1,9       |

|   |                            |            |              | pro         |  pro        |                  |                |

|   |                            |            |              | odběratele  |  odběratele |                  |                |

+---+----------------------------+------------+--------------+-------------+-------------+------------------+----------------+

|14 |   pH                       |    pH      |              | 6,5 - 9,5   |  6,0 - 9,5  |         MH       |      1,10      |

+---+----------------------------+------------+--------------+-------------+-------------+------------------+----------------+

|15 |   teplota                  |            |    st.C      |     55      |  55     |         DH       |      1,11      |

+---+----------------------------+------------+--------------+-------------+-------------+------------------+----------------+

|16 |   trihalomethany           |   THM      |  mikrog./l   |    100      | 100     |        NMH       |      1,12      |

+---+----------------------------+------------+--------------+-------------+-------------+------------------+----------------+

|17 |   zákal                    |            |   ZF(t,n)    |     5       |  5      |         MH       |      1,13      |

+---+----------------------------+------------+--------------+-------------+-------------+------------------+----------------+

 

 

   Vysvětlivky:

 

   1. Odběr vzorků pro stanovení ukazatelů teplé vody (s výjimkou cíleného

   epidemiologického  šetření)  se  provádí  po  odpuštění  vody po dobu 1

   minuty.

 

   2.  Limit  jako  mezní  hodnota  platí  pro  zdravotnická  a  ubytovací

   zařízení,  sprchy  u  veřejných bazénů a koupališť; pro ostatní objekty

   platí  jako  doporučená  hodnota,  o kterou je nutné pomocí technických

   opatření usilovat.

 

   3.  Limit  jako nejvyšší mezní hodnota platí pro oddělení nemocnic, kde

   jsou   umístěni   imunokompromitovaní  pacienti,  jako  jsou  například

   oddělení    transplantační,    nedonošenecká,    anestezioresuscitační,

   dialyzační, onkologie, hematoonkologie, jednotky intenzivní péče.

 

   4.  Limitní  hodnota  se  vztahuje  na součet počtů následujících druhů

   atypických mykobakterií: Mycobacterium chelonae, M. kansasii, M. avium,

   M.  intracellulare, M. scrophulaceum, M. xenopi, M. fortuitum. Ukazatel

   se stanovuje pouze v případě výroby teplé vody ze zdroje povrchové vody

   nebo důlní vody a s centrálním ohřevem a rozvodem.

 

   5.  Ukazatel  není  nutno  stanovovat,  pokud je stanoven obsah CHSK-Mn

   (chemické spotřeby kyslíku).

 

   6. Ukazatel není nutno stanovovat, pokud je stanoven obsah TOC (celkový

   organický uhlík).

 

   7.  Neplatí  pro  řízenou  nárazovou dezinfekci, při které lze použít i

   vyšší   dávky   dezinfekčního   přípravku   za   podmínky,   že  pomocí

   organizačních  opatření  bude  zajištěno, že takto ošetřená voda nebude

   použita  k  lidské  spotřebě  (pití  a koupání). Obsah volného chloru a

   oxidu  chloričitého  se  stanovuje pouze v případě použití těchto látek

   při úpravě vody.

Zpět do obchodu